Vilkår for bruk av www.havfiskeri.no

Bruk av nettstedet

Ved å gå inn på nettsiden, garanterer du herved til nettstedseieren at du har rett til å gjøre det, og å gjøre bruk av den informasjon som er tilgjengelig via nettstedet.

Varemerker

De varemerker, navn, logoer og servicemerker (samlet 'varemerker') som vises på dette nettstedet er registrerte og uregistrerte varemerker for nettstedseieren. Ingenting på dette nettstedet bør tolkes som en lisens eller rett til å bruke et varemerke uten skriftlig tillatelse fra nettstedets eier.

Eksterne lenker

Eksterne lenker kan gis for enkelhets skyld, men de er utenfor kontroll av nettstedets eier og ingen representasjon eller garanti er gitt om deres innhold. Bruk av eksterne lenker og innhold av slike som gis er på egen risiko. Garantier -Nettstedet eier gir ingen garantier, representasjoner, uttalelser, bekreftelser eller forsikringer (enten direkte, indirekte i lov eller gjenværende) om nettstedet.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Nettstedets eier skal ikke være ansvarlig for og fraskriver seg alt ansvar for eventuelle tap, skade (enten direkte, indirekte eller følgeskader), personskade eller bekostning av noen art som kan bli påført av deg eller en tredjepart (inkludert din bedrift), som et resultat av eller som kan tilskrives, direkte eller indirekte, til tilgang og bruk av nettsiden, informasjon som finnes på nettstedet, du eller ditt firma personlige informasjon eller materiale og informasjon som overføres via vårt system. Spesielt skal verken nettstedet eieren eller noen tredjepart eller data eller innholdsleverandøren være ansvarlig på noen måte for deg eller noen annen person, firma eller selskap for noen form for tap, skade (enten direkte eller indirekte), personskade eller bekostning av noen art som følge av forsinkelser, unøyaktigheter, feil i, eller utelatelse av informasjon eller overføring av dette, eller for noen handlinger som tas på bakgrunn av dette eller foranlediget dermed eller på grunn av mislighold eller avbrudd, eller terminering av disse.

Konflikt av begreper

Hvis det er en konflikt eller motsetning mellom bestemmelsene i denne hjemmesiden vilkår og eventuelle andre relevante vilkår og betingelser, retningslinjer eller merknader, de andre relevante vilkår og betingelser, retningslinjer eller merknader som er knyttet spesifikt til en bestemt del eller modul på nettsiden skal gjelde i forhold til din bruk av den aktuelle delen eller modul på nettsiden.

Ugyldighet

Enhver bestemmelse av eventuelle relevante vilkår, retningslinjer og merknader, som er eller blir umulig å håndheve i en jurisdiksjon, enten grunn til å være ugyldig, ulovlig eller annen grunn uansett, skal i slik jurisdiksjon, og kun til den grad det er umulig å håndheve, skal behandles som ugyldig og de øvrige bestemmelsene i alle relevante vilkår og betingelser, retningslinjer og merknader skal forbli i full kraft og effekt.

Gjeldende lover

Bruk av dette nettstedet skal i alle henseender reguleres av Norsk Lov, uavhengig av lover som kan være aktuelt i henhold prinsipper for konflikter av lover. Partene er enige om at stedet for en rettstvist skal bli i Fredrikstad, Norge som vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle kontroverser som kan oppstå under denne avtalen.